BL 9-5

BL 9-5, BL 9-6, VFR-FlightGuide Denmark-ENR1-1,EK-ENR5-5

BL 9-5

Indlægaf Jonni Laumann » fre jan 23, 2009 10:09 pm

BL9-5.pdf
(152 KiB) Downloadet 748 gange


BL 9-5
Bestemmelser om dragefly og glideskærme - Udgave 4
I medfør af § 32, stk. 2, § 34, § 82, § 75, stk.8, § 149, stk. 10, § 151, stk. 1, og § 152, stk.
2 og 3, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens
Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af
3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse
af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter
1.1 BL 1-17, Radioudstyr i dansk registrerede luftfartøjer, seneste udgave.
1.2 BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester,
seneste udgave.
1.3 BL 6-09, Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL .Pilotcertifikater, flyvemaskiner og helikopter.
1.4 BL 6-101, Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly, seneste udgave.
1.5 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.
1.6 BL 7-16, Særligt følsomme naturområder, seneste udgave.
1.7 BL 9-6, Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner, seneste udgave.
1.8 AIP Danmark, AIP Færøerne og AIP Grønland.
1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.8, kan købes ved henvendelse til Statens
Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, 2450 København SV.

2. Definitioner
Dragefly (Hangglider):
Et bemandet luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning alene bæres oppe
af aerodynamiske reaktioner på faste bæreflader. Luftfartøjet skal endvidere kunne
startes af føreren selv til fods, og dets egenvægt må ikke overstige 50 kg.

Dragefly, motoriseret (Hangglider, motorised): Dragefly med fremdriftsmiddel.
Glideskærm (Paraglider): Dragefly, hvis bæreflade er uden fast grundstruktur.
Glideskærm, motoriseret (Paraglider, motorised): Glideskærm med fremdriftsmiddel.
Kontrolzone (Control zone - CTR): Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter
fra jordens eller vandets overflade til en fastsat øvre grænse.
Offentlig flyveplads (Public aerodrome): En flyveplads, der er godkendt af Statens
Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.
Terminalområde (Terminal control area - TMA): Et kontrolområde oprettet i tilknytning til en
eller flere flyvepladser.
Trafikinformationsområde (Traffic information area - TIA):
Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere
fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse,
og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone.
Trafikinformationszone (Traffic information zone - TIZ):
Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller
vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en
ikke-kontrolleret flyveplads.
Trafikzone (Aerodrome traffic zone - ATZ): Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring
en flyveplads til beskyttelse af flyvepladstrafik.
3. Anvendelsesområde
Denne BL gælder for flyvning med dragefly,motoriserede dragefly, glideskærme og motoriserede
glideskærme inden for dansk område.

4. Generelt
4.1 Flyvning med dragefly og glideskærme må kun foretages af personer, der er under
uddannelse i en landsdækkende forening eller en virksomhed, der er godkendt af Statens
Luftfartsvæsen, jf. pkt. 6.1, og af personer, der fra en sådan forening eller virksomhed
har fået dokumentation for at have gennemgået den uddannelse, der er angivet i afsnit 7.
4.1.1 Personer, der har gennemgået en tilsvarende uddannelse i udlandet, kan dog
inden for en periode af maksimalt 30 dage efter ankomst til Danmark foretage flyvning
med dragefly og glideskærme. Dokumentation for uddannelsen skal medbringes under flyvning.
4.2 Uddannelse til fører af dragefly eller glideskærm må kun foretages af en forening
eller virksomhed, der er godkendt hertil at Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit 6.
4.3 Undersøgelse af ulykker, der medfører hospitalsindlæggelse eller død for førere af
dragefly eller glideskærme, foretages af politiet. Hvis der er begrundet mistanke om, at
årsagen til en sådan ulykke kan henføres til en anden type luftfartøj, foretages undersøgelse
heraf af Havarikommissionen for Civil Luftfart.
4.4 Hvis radioudstyr anvendes, skal udstyret opfylde kravene i BL 1-17, og brugeren
skal være i besiddelse af et gyldigt certifikat som luftfartsradiotelefonist, jf. BL 6-08.
Anm.: Der kræves sendetilladelse udstedt af Telestyrelsen.
4.5 Flyvning er kun tilladt mellem solopgang og solnedgang.
4.6 Flyvning må ikke foregå i erhvervsmæssigt øjemed.

5. Ansvar
5.1 Føreren af et dragefly eller en glideskærm er ansvarlig for, at bestemmelserne i
pkt. 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 og afsnit 8 overholdes.
5.1.1 Under grunduddannelse af en person som fører af glideskærm anses instruktøren
som føreren.
5.2 Den godkendte forening eller virksomhed, jf. afsnit 6, skal sikre, at foreningen/
virksomheden varetager sine opgaver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
love og bestemmelser, herunder de normer og procedurer, som er fastsat i driftshåndbogen,
jf. pkt. 6.2.
5.2.1 Foreningen/virksomheden er ansvarlig for, at bestemmelserne i afsnit 7 overholdes.

6. Godkendt forening/virksomhed
6.1 Statens Luftfartsvæsen kan efter ansøgning godkende en landsdækkende forening
eller en virksomhed til at forestå uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne
samt andre opgaver i forbindelse med flyvning med dragefly og glideskærme.
6.2 For at opnå godkendelse som forening eller virksomhed skal normer og procedurer
for de opgaver, som foreningen eller virksomheden varetager, være angivet i en
driftshåndbog, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som mindst skal indeholde
følgende:
a. Foreningens vedtægter og organisation eller virksomhedens organisations-
og ejerforhold.
b. Beskrivelse af ansvarsforhold, herunder uddannelse.
c. Kvalifikations- og vedligeholdelseskrav for instruktører.
d. Uddannelses- og vedligeholdelsesprogrammer for grund- og instruktørkurser.
e. Procedurer for fremsendelse af statistik til Statens Luftfartsvæsen.
f. Forholdsregler i forbindelse med uheld og ulykker, der medfører
dødsfald eller nødvendiggør lægebehandling.
6.3 Godkendelse af forening eller virksomhed kan tilbagekaldes, hvis
a. betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede, eller
b. foreningen eller virksomheden ikke længere skønnes egnet til at varetage
uddannelsen af førere af dragefly og glideskærme eller andre opgaver,
som foreningen/virksomheden har påtaget sig.

7. Uddannelse
7.1 Grunduddannelse af fører af dragefly og glideskærm samt uddannelse af instruktører
skal foregå efter uddannelsesprogrammer, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.
Anm.: Dansk Drageflyver Unions uddannelsesprogrammer er for tiden godkendt af Statens
Luftfartsvæsen.
7.2 Der må ikke udstedes dokumentation for gennemgået grunduddannelse til personer
under 16 år.

8. Flyvning
8.1 Almindelige bestemmelser for flyvning
8.1.1 Bortset fra luftfartslovens regler om registrering, mærkning, nationalitet, luftdygtighed
og bemanding gælder luftfartsloven og de ministerielle bekendtgørelser og BL'er, der
er udfærdiget i medfør af denne med de ændringer, der følger af bestemmelserne i denne BL.
8.1.2 Føreren af et dragefly eller en glideskærm skal efter endt grunduddannelse føre
logbog, der mindst skal indeholde oplysning om dato for flyvning, tid for hver enkelt flyvning,
samlet flyvetid samt start- og landingssted.
8.1.3 For flyvning med dragefly eller glideskærm gælder følgende:
a. Ved spilstart skal det sikres, at starttovet ikke kan falde ned til skade, gene
eller fare for personer eller ejendom.
b. Ved spilstart må optræk til højder af 100 m eller mere over terræn ikke
finde sted uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

Start af et dragefly eller en glideskærm ved hjælp af et andet luftfartøj
må ikke finde sted uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.
d. Der må ikke medtages passagerer,medmindre flyvningen sker som led i
uddannelsen til fører af dragefly/glideskærm.
e. Der må ikke hverken ved start, en route eller i forbindelse med landing
flyves over eller nærmere end 150 m i vandret afstand til tæt bebyggede
områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt
områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.
f. Flyvning må ikke foregå i højder under 150 m (500 FT) over de følsomme
naturområder, der er nævnt i BL 7-16.
g. Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring i
henhold til luftfartslovens § 130.

8.1.4 For flyvning med et motoriseret dragefly eller en motoriseret glideskærm gælder
endvidere følgende:
a. Motoren må maksimalt have en ydelse på 25 HK, og støjniveauet for
motor og propel må ikke overstige den grænse, der er fastsat for ultralette
flyvemaskiner i BL 9-6.
b. Motoren skal under flyvning være fastspændt på luftfartøjsførerens ryg.
c. Luftfartøjet må ikke være forsynet med understed i form af hjul eller andet.
d. Der må ikke udføres flyvning i mindre afstand end 25 m til mennesker,
græssende tamdyr, bygninger, køretøjer eller offentlige veje.

8.2 Sikkerhedsudstyr
Under flyvning med dragefly eller glideskærm skal såvel fører som eventuelle elever, jf. pkt.

8.1.3 d., være forsynet med en stabil hjelm med hård skal og beskyttelsesbriller.

8.3 Flyvning på eller i nærheden af offentlige flyvepladser og militære flyvestationer

8.3.1 Flyvning til og fra eller nærmere end 8 km fra banen/banerne på en offentlig flyveplads
eller på en militær flyvestation, jf. AIP,skal foregå efter retningslinier, der er godkendt
af Statens Luftfartsvæsen, og for en militær flyvestation efter bestemmelser, der er
fastsat af Flyvertaktisk Kommando.

8.3.1.1 Hvis der foreligger retningslinier for beflyvning af en offentlig flyveplads, skal der
tillige foreligge tilladelse fra flyvepladsledelsen til, at flyvepladsen benyttes til flyvning
med dragefly og/eller glideskærme.
8.3.1.2 Flyvning nærmere end 8 km fra banen/banerne på en militær flyvestation må
kun finde sted efter særlig aftale med Flyvertaktisk Kommando.
8.3.2 Flyvning i højder af 100 m eller mere over terræn inden for kontrolzoner og i
terminalområder skal foregå i overensstemmelse med indhentet klarering fra den pågældende
flyvekontrolenhed. Flyvning over samme højde inden for trafikinformationszoner, trafik-
informationsområder og trafikzoner må kun finde sted efter forud truffet aftale med den
pågældende lufttrafiktjenesteenhed og i overensstemmelse med de betingelser, som enheden
har meddelt.
8.3.2.1 Flyvning i højder af 100 m eller mere over terræn inden for kontrolzoner og i terminalområder
omkring en militær flyvestation uden for en afstand af 8 km fra banen/
banerne må dog kun finde sted efter særlig aftale med Flyvertaktisk Kommando.
Anm.: Kontrolzoner, terminalområder, trafikinformationszoner, trafikinformationsområder
og trafikzoner fremgår af AIP.

8.4 Supplerende bestemmelser for flyvning med dragefly i højder af 150 m
(500 ft) eller mere over jorden eller vandet 8.4.1 Føreren skal have bestået den prøve
i love og bestemmelser, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen for privatflyvercertifikat
(PPL/A), jf. BL 6-09, eller lokalflyvningstilladelse/svæveplan, jf. BL 6-101.
8.4.2 Der skal under flyvning medføres en højdemåler, som kan vise drageflyets højde
over jorden eller vandet med en nøjagtighed på +/- 100 ft. Højdemåleren skal kunne aflæses
af føreren under flyvning.
8.4.3 Der må kun udføres VFR-flyvning. Bestemmelserne i BL 7-1, afsnit 5, Visuelflyvereglerne,
skal overholdes.
8.4.4 Flyvning inden for luftrumsklasserne F og G må kun finde sted, når flyvesigtbarheden
er mindst 5 km.
8.4.5 Flyvning i en større højde end 1050 m (3500 FT MSL) er ikke tilladt.

9. Dispensation
Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i
denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende
bestemmelser.

10. Klageadgang
Afgørelser truffet af en godkendt forening eller virksomhed efter bestemmelserne i denne
BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

11. Straf
11.1 Den fører af et dragefly eller en glideskærm, der overtræder bestemmelserne i
pkt. 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 eller afsnit 8, straffes med bøde, jf. dog pkt. 11.5.
11.2 Den forening eller virksomhed, der overtræder bestemmelserne i afsnit 7, straffes med bøde.
11.3 Overtrædelse af pkt. 4.2 straffes med bøde.
11.4 For overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.
11.5 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 8.1.3 g. straffes i henhold til luftfartslovens
§ 149, stk. 3, med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Jonni Laumann
Webmaster
 
Indlæg: 177
Tilmeldt: tors okt 30, 2008 1:18 pm

Tilbage til SLV

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere

cron